Trūkumcietēji, attieksme pret tiem

Daudz mantas vēl nenozīmē bagātību, un mantas trūkums vēl nenozīmē nabadzību. Bībele saka: „Dažs lielā mantā ir nabags, kaut arī tēlo sevi bagātu esam, un dažs ir tiešām bagāts ar visu savu šķietamo nabadzību. Ar bagātību dažs var izglābt sev dzīvību, bet nevienam nabagam nav jādzird nekādi draudi.” (Salamana pamācības 13:7, 8)

Pasaule zemojas bagāto priekšā, bet Dievam vienlīdz dārgi ir arī trūcīgie. Bībele saka: „Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulei ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl?” (Jēkaba 2:5)

Bībele aicina palīdzēt trūcīgiem cilvēkiem. Bībele saka: „Tikai lai mēs pieminētu nabagus, to es arī esmu centies darīt.” (Galatiešiem 2:10)

Nicināt trūcīgos ir grēks. Bībele saka: „Jo es zinu, ka jūsu pārkāpumu ir daudz un smagi ir jūsu grēki; un jūs nomācat taisnīgos, ņemat uzpirkšanas dāvanas un nedodat taisnību nabagiem tiesā.” (Amosa 5:12)

Palīdzot trūcīgiem, mēs godājam Dievu. Bībele saka: „Kas vājajam dara pāri, tas nonievā viņa Radītāju, bet, kas par grūtdieni apžēlojas, tas godā Dievu.” (Salamana pamācības 14:31)

Draudze ir aicināta rūpēties par trūkumā nonākušiem cilvēkiem, kuriem nav radinieku, kas spētu par viņiem gādāt. Bībele saka: „Godā atraitnes – tās, kas ir īstas atraitnes. Bet, ja kādai atraitnei ir bērni vai bērnubērni, tad lai tie papriekš mācās pildīt savu godbijības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem; jo tas Dievam labpatīk.” (1. Timotejam 5:3, 4)

Dievs apsola svētības tiem, kuri palīdz trūkumā esošiem cilvēkiem. Bībele saka: „Vai ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs. Kad tu sauksi, Tas Kungs tev atbildēs; kad tu sauksi pēc palīdzības, Tas Kungs sacīs: redzi, še Es esmu! Kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, zemiskuma pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās runas, kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.” (Jesajas 58:7-11)

Nabadzība – gluži tāpat kā bagātība – pati par sevi nav tikums. Ja kāds ir trūcīgs, tas vēl nenozīmē, ka viņš noteikti ir godīgs. Bībele saka: „Nenostājies netaisna nabaga pusē, kad tas tiesājas.” (2. Mozus 23:3)