Uzticēšanās

Gudrāk ir uzticēties Dievam, nevis savām spožajām idejām. Bībele saka: „Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Salamana pamācības 3:5, 6)

Uzticēties Dievam nozīmē ticēt, ka Viņš pilda to, ko solījis. Bībele saka: „Jo Dieva Dēls Jēzus Kristus, ko mēs - es, Silvāns un Timotejs - esam jums sludinājuši, nav bijis vienlaikus jā un nē, bet Kristū vienmēr ir bijis jā! Cik ir Dieva apsolījumu Kristū, tie visi ir jā; un caur Kristu - mūsu āmen Dieva slavai!” (2. Korintiešiem 1:19-20)

Ja vēlies iegūt mieru, uzticies pilnīgi Dievam! „Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!” (Jesajas 26:3)