Ziedošana un devīgums

Bībelē, gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā, atrodami dažādi ziedošanas piemēri. Bībele saka: „Daži no tēvu namu galveniem, kad viņi nāca uz Tā Kunga namu Jeruzalemē, deva Dieva namam labprātīgi, lai to uzceltu savā vietā. Viņi deva pēc savām spējām šim darbam sešdesmit vienu tūkstoti zelta dareiku, pieci tūkstoši sudraba minu un simts priesteru tērpu.” (Ezras 2:68-69)

Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā; tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām, to es apliecinu; ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā un ziedoja vairāk, kā cerējām, - sevi papriekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums.” (2. Korintiešiem 8:1-5)

Devīgums ir saistīts ar sagatavošanu un plānošanu. Bībele saka: „Un, kad jūs pļaujat savas zemes ražu, tad tev nebūs pilnīgi nopļaut sava tīruma stūrus, un pļaujas pārpalikumi – atlikušās vārpas – tev nav pilnīgi jāsalasa. Arī sava vīna dārza augļus tev nebūs pilnīgi nolasīt, nedz uzlasīt sava vīna dārza nobirušās ogas; trūcīgam un svešiniekam tās tev būs atstāt, – Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs!” (3. Mozus 9:9-10)

Dievam svarīga ir labprātīga, nepiespiesta un priecīga ziedošanu. Bībele saka: „Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.” (2. Korintiešiem 9:7)

Ziedojuma apmērs ir atkarīgs no katra cilvēka iespējām. „Jo, kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēj, vairāk nevar sagaidīt.” (2. Korintiešiem 8:12)

Dievs no tiem, kuriem daudz dots, arī vairāk sagaida. Bībele saka: „Jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs.” (Lūkas 12:48)

Devīgums atmaksājas. Bībele saka: „Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārēm ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.” (Lūkas 6:38)

Dievs pats ir lieliskākais piemērs došanā. Bībele saka: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16)